# Prayer Time
1 Fajr 06:45
2 Dhuhr 14:00
3 Asr 17:15
4 Maghrib Sunset
5 Isha 21:00

Jumuah

6 First
Khutbah
13:25 Second
Khutbah
14:45